Minkälaista asumista nuoret arvostavat?

Oman muotoinen koti oli mukana kaupungintalolla marraskuun alussa järjestetyssä RuutiExpossa. Expo on osa Helsingin kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutia ja sen järjestää nuorisoasiainkeskus. Tapahtumassa on esillä suuri joukko erilaisia toimijoita, jotka esittelevät nuorille vaikuttamiskeinojen kirjoa. Tarkoituksena on kertoa nuorille tavoista, joilla he saavat äänensä kuulluksi kansalaisina, ja toisaalta myös paikan päällä kerätä tietoa nuorten näkemyksistä.

Oman muotoinen koti oli laatinut kyselylomakkeen, jolla oli tarkoitus kerätä tietoa nuorten asumismieltymyksistä sekä samalla herätellä nuoria pohtimaan asumiseen liittyviä asioita. Kysely sisälsi kuvia Helsingin eri alueilta, joista oli valittava mieleisin taustatiedoilla tai ilman, sekä ominaisuuksien painotuksiin perustuvan kysymyksen. Tulokset on nyt koostettu raportiksi, ja niistä voidaan vetää joitain johtopäätöksiä, vaikka aineistonkeruu sujuikin rennoissa merkeissä.

Lyhyesti voidaan todeta, että nuorten mieltymykset eivät juuri eronneet sillä perusteella, asuivatko he nyt kerrostalossa vai pientalomaisemmin. Eroja ei muodostunut myöskään helsinkiläisten ja muualta RuutiExpoon tulleiden välille. Nuoret olivatkin yllättävän yksimielisiä valintojensa suhteen. Kuvavalinnoissa nousi esille selkeät suosikit, ja ominaisuuskysymyksessä neljän ominaisuuden kärki oli helposti havaittavissa. Nuorille tärkeintä näytti olevan alueen hintataso, viheralueet, hyvät kulkuyhteydet ja asunnon kunto. Myös lähellä asuvat ystävät koettiin tärkeäksi, mutta muuten naapureilla taikka yhteisöllisyydellä ei koettu olevan suurta merkitystä.  Jotkin näistä asioista kävi ilmi nuorten valitsemien kuvien kautta ja osa heidän valitsemiensa ominaisuuksien.

Kaiken kaikkiaan nuorten ajatukset asumisesta eivät kuitenkaan vaikuttaneet kovin jäsentyneiltä. Se onkin luonnollista, kun asiaa ei monen huoltajiensa luona asuvan ole koskaan tarvinnut miettiä. Vastaajien keski-ikä oli kuitenkin 15-16-vuoden tienoilla, joten heille omaan kotiin muuttaminen voi hyvinkin olla ajankohtaista muutaman vuoden sisään. Onko silloin jo liian myöhäistä pohtia kaikkia asumiseen liittyviä aspekteja? Olisi kuitenkin suotavaa, että nuoret löytäisivät itselleen mieluisan asuinpaikan, ja se vaatisi hieman ajatustyötä siitä, mitä pitää tärkeänä ja millaisessa ympäristössä viihtyy.