Suunnitelma Toimiva kaupunki-sivuilla

Oman muo­toisen kodin toi­min­ta­suun­nitelma perustuu viiteen kokeiluun, joista kolme ensim­mäistä käyn­nistyvät vuoden 2015 aikana.

1) Kau­pungin vuokra-asun­noista vas­taavan Hel­singin kau­pungin asunnot Oy:n kanssa aloi­tetaan nuorten yhtei­sö­asumisen kokeilu, kun tyh­jillään oleva huo­neisto muu­tetaan asu­mis­käyttöön. Lii­ke­tilojen ja muiden tyhjien tilojen muut­taminen nuorten yhtei­sö­asumisen käyttöön etenee vai­heittain.

2) Nuo­ri­soa­siain­kes­kuksen kesä­toi­min­ta­kes­kuksessa Var­tio­saaressa tes­tataan uutta kausia­sumisen muotoa. Siinä yhdis­tetään vai­keassa tilan­teessa olevien nuorten asuminen, töiden opin­nol­lis­taminen ja har­ras­taminen. Nuoret työs­ken­televät kesä­toi­min­ta­kes­kuksessa ja asuvat kesän Var­tio­saaressa. Työ on osa heidän opin­tojaan Stadin ammat­tio­pistossa.

3) Käyn­nis­tetään van­husten ja nuorten yhtei­sa­sumisen kokeiluja. Uutta nuorten ja van­husten asu­mis­muotoa on suun­niteltu yhdessä Hel­singin kau­pungin sosiaali- ja ter­veys­vi­raston ja Hel­singin Dia­ko­niao­piston kanssa. Tavoitteena on löytää ensim­mäisen vuoden aikana 30 asunn­ot­tomalle nuorelle oma koti.

Kau­pun­ki­muo­toilija on mukana suun­ni­telman jokaisessa osassa sekä uusien toi­min­ta­tapojen etsijänä että koko­nai­suuden hah­mot­tajana. Muo­toilun mene­telmiä käy­tetään myös nuorten kanssa toteu­tet­tavassa yhteis­suun­nit­telussa: rat­kaisuja tyhjien tilojen asu­mis­käyttöön muut­ta­miseen ja lähiym­pä­ristön hyvin­voinnin lisää­miseen mie­titään yhdessä nuorten kanssa.

Kaksi vielä ideoinnissa olevaa kokeilua päi­vi­tetään tälle sivulle pro­jektin edetessä. Viiden kokeilun lisäksi Oman muo­toinen koti on mukana eri­laisissa tapah­tumissa, esi­merkiksi:

– 13.4. Lai­turilla Hel­singin kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­vi­raston jär­jes­tämillä kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­mes­suilla Oman muo­toinen koti -työpaja nuorille

– 8.–15.8. Our House -lähiö­asumisen fes­tivaali pää­kau­pun­ki­seudulla

– 3.–13.9. Helsinki Design Week -tapah­tumissa

– 17.10. Asunn­ot­tomien yö -tapah­tumassa

(Katso sivut)