Yhteisasumiskokeilu Kannelmäen kimppa

Yhteisasumiskokeilu Kannelmäen kimpasta saadut kokemukset ja opit on tiivistetty raporttiin. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sekä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston asunto-osaston ja tilakeskuksen kanssa.

Tavoitteena oli luoda asiakaslähtöinen konsepti, joka räätälöidään nuorten tarpeita vastaavaksi. Erityisesti oli kiinnostusta kehitellä mallia, jossa omilla vuokrasopimuksilla asuvat nuoret muodostavat yhteisön, jolla on mahdollisuuksia vaikuttaa uusien asukkaiden valintaan.

Kokeilun aikana ilmeni haasteita, joiden perusteella sen päättämiseen päädyttiin syyskuussa 2016. Suurimmaksi ongelmaksi muodostui asunnon ja sitä kautta muodostetun yhteisön liian suuri koko, joka aiheutti ongelmia ryhmäytymisessä ja kommunikaatiossa. Kokeilun aikana saatiin runsaasti kokemuksia nuorten yhteisasumisesta sekä siitä, millainen kyseisen asumismallin tuen tarve on. Näiden oppien perusteella esitämme kolmea vaihtoehtoista ehdotusta siitä, miten nuorten yhteisasuminen voitaisiin Hekan kohteissa toteuttaa.

 

a)     Nykyisten rakenteiden parempi hyödyntäminen ja viestintä

Stadin asuntojen kautta on jo nykyisellään olemassa mahdollisuus hakea asuntoa yhdessä ystävän tai useamman kanssa. Tämä vaihtoehto on kuitenkin heikosti nuorten tiedossa ja kaupungin asuntoa haetaan pääasiassa yksin tai puolison kanssa. Jono yksiöihin ja kaksioihin kasvaa siten nuorten osalta, vaikka he voisivat hyvin hakea ystävien kanssa suurempiakin asuntoja, joka tasaisi eri asuntotyyppien kysyntää.

Yksi vaihtoehto voisi olla Hoasin lanseeraaman Kämppishaun (Hoas 2016) tapainen palvelu, jossa toisilleen entuudestaan tuntemattomat asunnonhakijat voisivat löytää toisensa ja hakea yhteisasuntoa. Myös Fira Hive (2016) kehittää samaan tarkoitukseen digitaalista palvelua. Tällainen palvelu mahdollistaa omalla tavallaan sen, että asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa kanssa-asujiinsa, joka Kannelmäen kimpan kokeilun yhteydessä oli yhtenä keskeisenä tavoitteena.

 

b)     Vastuuhenkilön ympärille rakennettu yhteisö

Yhteisen asunnon siisteyden ja viihtyisyyden ylläpito muodostui ongelmaksi Kannelmäen kimpan tapauksessa. Yhtenä tekijänä oli vastuiden jaon epäonnistuminen. Koska kaikilla asukkailla oli myös erilliset vuokrasopimukset, ei kokemusta yhteisestä vastuusta syntynyt.

Erillisten vuokrasopimusten malli on kuitenkin kannatettava juuri siksi, että se takaa, ettei yhden asukkaan tarvitse olla yksin vastuussa muiden aiheuttamista vahingoista tai maksamattomista vuokrista. Se takaa myös joustavuutta asukasvaihdosten tapauksessa ja erottaa asumismallin yksityisen vuokranantajan asunnossa tapahtuvasta kimppakämppäasumisesta. Omilla vuokrasopimuksilla asuvien on myös jouhevampaa siirtyä myöhemmin halutessaan toiseen Hekan asuntoon.

Ehdottamamme malli pyrkiikin säilyttämään erillisten vuokrasopimusten tuomat edut, mutta samalla takaamaan vastuunjaon onnistumisen. Yhteisasuminen voidaan järjestää siten, että yksi asukkaista toimii vastuuhenkilön roolissa. Kyseiselle henkilölle voidaan taata vuokranalennus, jota vastaan hän huolehtii, että muut asukkaat hoitavat osuutensa siivouksesta ja muusta kodin hoidosta. Vastuuhenkilö toimisi luontevasti myös yhteyshenkilönä kiinteistöhuoltoon ja isännöitsijään, jotta tarvittavat asiat tulevat ilmoitetuiksi. Tämänkaltaisen asumisjärjestelyn voidaan lähtökohtaisesti katsoa soveltuvan parhaiten kaveriporukoille, mutta sen voisi saada toimimaan myös edellä kuvatunlaisen kämppishakualustan avulla.

Malli siis yhdistää asumisen työhön, jonka vastineena on palkan sijasta vuokranalennus, joten tällä tavalla toteutettu kokeilu mahdollistaisi kokemusten keräämisen myös siitä lähtökohdasta. Mallin etuna olisi myös se, että se olisi soveltuva Hekan sellaisenaan järjestämäksi, koska kuvatunlainen yhteisö kaipaisi luultavasti tilannekohtaisesti korkeintaan kevyttä asumisohjausta. Toteuttajana voisivat olla Hekan omat asumisohjaajat tai esimerkiksi saman talon asukas, joka voisi toimia asukaskummina.

 

c)     Asumisharjoitteluyksikkö

Kolmantena vaihtoehtona näemme asumisharjoitteluyksikön luomisen, koska Kannelmäen esimerkki osoitti, että toisilleen ennalta täysin tuntemattomien nuorten asuttaminen samaan asuntoon suhteellisen kevyellä tutustuttamisprosessilla ja ilman asumisohjausta, ei toiminut. Emme näe, että hakijoiden vähyys ja sitä kautta asukasvalinnan mahdollisuuksien rajallisuus olisi vaikuttanut lopputulokseen merkittävästi. Suurimpana ongelmana oli haettavan asukasjoukon liian suuri koko eikä toimivan yhteisön muodostamiselle siksi ehkä ollut edellytyksiä alun perinkään. Kokemus osoitti kuitenkin myös sen, että asumismuodolle, jossa nuoret voivat yhdessä opetella asumisentaitoja, on kysyntää. Siksi kolmas ehdotuksemme onkin tuetumman asumisen malli.

Hekan kannalta helpoin tapa toteuttaa malli olisi jonkun asuntokannassaan tyhjillään olevan tilan tai suuremman asunnon jälleenvuokraus taholle, jolla on asiantuntemusta nuorten asumisneuvonnasta, kuten Pääkaupunkiseudun Nuorisoasunnot ry. Heka toimisi siis vain omassa roolissaan asuntojen omistajana ja huollosta ja isännöinnistä vastaavana tahona ja Stadin asunnot vuokraavana tahona. Varsinaisen asumistuen ja -ohjauksen hoitaisi kolmas taho.

Tällä tavalla toteutettuna olisi mahdollista tarjota täysin uudenlainen asumisvaihtoehto itsenäistyville nuorille, jotka voisivat sen kautta siirtyä toiseen asuntoon joko Hekan asuntokantaan tai esimerkiksi Alkuasunnot Oy:n tarjoamaan asuntoon tarvittavat asumistaidot hankittuaan. Heka saisi myös suurimpia asuntojaan hyötykäyttöön ja edistäisi yhteisöllisen asumisen mallien kehittämistä. Tämänkin vaihtoehdon kohdalla olisi oleellista pohtia, millaiset mahdollisuudet asukkailla voisi olla uusien asukkaiden valintaan.

Kaikki ehdotukset on laadittu yhdessä Oman muotoisen kodin yhteistyökumppaneista muodostetun ydinryhmän kanssa. Ehdotukset pyrkivät tarjoamaan resursseiltaan eritasoisia vaihtoehtoja, jotta yhteisöasumista voidaan edistää pienilläkin toimenpiteillä. Myös muita toimivia ratkaisuja on varmasti mahdollista löytää, mutta edellä esitellyt vaihtoehdot on suunniteltu siten, että Heka on toimijana niissä mukana sekä niin, että Kannelmäen kimpan kohdalla tehdyt virheet voidaan välttää.

kannelmaen-kimppa_loppuraportti